viernes, 10 de abril de 2009

Resum 4: Escales


Les escales serveixen per reduïr o ampliar la realitat. Si d'una habitació volem saber quant mesura la cadira sense necessitat de tenir les mesures posades, s'ha de posar una escala. Si ens donen l'escala 1:50 hem de saber sempre que el número 1 vol dir un centímetre del paper i que el 50 vol dir cinquanta centímetres de la realitat. Aquesta escala reduiex i la podriem fer servir per veure amb més claritat una habitació en un full normal i corrent. L'escala 2:1, però, ampliaria la realitat perquè el 2 vol dir dos centímetres del paper i el 1 un centímetre de la realitat. Es fa servir aquesta escala més aviat per veure coses petites com ara una mosca, una abella, un cargol,... I et serveix per veure-ho tot amb més detall.

També hem de tenir una cosa molt clara: l'escala 1:50 té dos parts. La part fictícia i la part real. La part fictícia seria el 50 i la real el 1.

Per saber si una escala amplia o redueix hem de mirar sempre que si el número de davant és més gran que el de darrere amplia i si és al inrevés reduiex.

sempre que fem una escala en el dibuix s'ha de dibuixar una escala gràfica.


RESUM 3: Enquestes

Una enquesta serveix principalment per veure el que pensen diverses persones sobre una cosa en concret i ajuden a millorar diversos serveis.
Hi ha alguns aspectes que s'han de tenir en compte a l'hora de crear una enquesta:
*Has de fer les preguntes de forma que siguin fàcil entendreles i posar-te a la pell de la persona que l'ha de respondre.
*No totes les preguntes poden ser obligatòries.
*No totes les preguntes es pot posar només si o no.
*No has de demanar mai els cognoms a la persona entrevistada perquè condiciona a que la resposta sigui positiva per no quedar malament.
*Les preguntes han d'estar ben ordenades.
*No has de preguntar els anys, només la data de naixament o l'any de naixament.

Resum 1: Els polígons i poliedres

POLÍGONS
Al començament del tema "Els polígons" s'explicava els segments, els punts, les semirectes i les rectes. El punt va ser la primera figura geomètrica que va donar origen a totes les demés. Un polígon és una superfície plana tancada per segments units en els seus extrems.
Per dir si un angle és més petit que un altre o a l'irevés, s'utilitzen aquests símbols: <>. Podem trobar tres tipus d'angles: recta, agut i obtús. Per nombrar els angles d'un triangle s'utilitzen altres paraules: rectangle, acutangle o obtusangle. Hi ha 10 tipus de polígons: el triangle (3 costats), el quadrilàter (4costats), el pentàgon (5 costats), l'hexàgon (6 costats), l'heptàgon (7 costats), l'octàgon (8 costats), l'enneàgon (9 costats) i el decàgon (10 costats).
Per saber si un triangle està ben fet, hi ha dues propietats per saber-ho:
1r: tots els angles del triangle, sumats, han de fer 180º.
2n: els dos costats petits d'un triangle, junts, han de sumar més que el gran.
Els triangles es classifiquen segons els costats i els angles. Si un triangle té tots els costats i angles iguals rep el nom d'equilàter, si té dos costats i angles iguals però un no és anomenat isòsceles i si no té cap costat i ni angle igual es diu escalè. I depén els graus del angle, es pot dir rectangle, acutangle i obtusangle. En una taula al final del tema hi havia dos noves figures: el trapezoide i el romboide.
Un poliedre és un cos geomètric la superfície del qual es composa d'una quantitat finita de polígons plans. Vam fer un exercici en el que consistia formar diferents figures amb cartró: un dodecaèdre (10), un tetraedre (4), un icosadre (20) i un hexàdre, cub o quadrilàter (6).
Aqui hi ha un video relacionat amb el tema: http://www.youtube.com/watch?v=8BwKAo89LDw us invito a que entreu i el mireu. És interessant.